Otázky a odpovědi

Vše o změnách v povinném ručení po 1.1.2009

Škoda je hrazena z garančního fondu ČKP. Do garančního fondu přispívají členské pojišťovny ČKP formou členských příspěvků.

Osobami, které jsou povinny zaplatit náhradu plnění vyplaceného z garančního fondu, jsou vlastník, provozovatel i řidič vozidla (pokud se jedná o odlišné osoby). Všechny tyto tři osoby jsou solidárními dlužníky, což znamená, že každý odpovídá do plné výše dluhu. Zaplacením pohledávky kterýmkoli dlužníkem zaniká povinnost i ostatním solidárním dlužníkům. V případě, že jedna z povinných osob je nezletilá, odpovídají spolu s ní i její rodiče. V případě, že je vozidlo součástí společného jmění manželů, odpovídají za škodu oba manželé. V případě smrti jednoho z povinných přecházejí dluhy na jeho dědice a to až do výše nabytého dědictví.

Škoda je likvidována obdobným způsobem jako škoda z povinného ručení, s těmito rozdíly:
Nároky poškozených jsou vypořádávány do výše zákonných limitů plnění (35 mil. Kč pro věcnou škodu i škodu na zdraví).