Sankce a příspěvky

Sankce a příspěvky ČKP

Pokud obdržíte od České kanceláře pojistitelů výzvu k uhrazení příspěvku do garančního fondu, pak pro vznesení námitky máte možnost využít dotazníku, který je k výzvě přiložen. Informaci o existenci pojistné smlouvy budete muset přílohou k dotazníku doložit buď potvrzením od pojistitele, že v uvedené době, za které je požadován příspěvek do garančního fondu (nebo její části), bylo vozidlo pojištěno, nebo kopií Zelené karty či kopií pojistné smlouvy.

Na základě § 24c zákona č. 168/1999 Sb. vychází ČKP z informací o pojištěných vozidlech a jejich porovnání s Centrálním registrem vozidel podle § 15 téhož zákona. Pokud zjistí nepojištěné vozidlo, pak zasílá výzvu k úhradě příspěvku, který narůstá každým dnem, po který je vozidlo nepojištěno. Obeslaná osoba má zákonnou 30 denní lhůtu na úhradu příspěvku, anebo na doložení, že vozidlo neprovozovala v rozporu se zákonem. Ke komunikaci s ČKP slouží Dotazník s podrobným návodem, který je k výzvě přiložen.

Nikoliv. Uhrazení příspěvku není pojištěním vozidla a tudíž ani „smazáním“ provinění proti zákonu. Přestupek je porušením zákona, které je jednorázově sankcionováno státem resp. jeho správním orgánem. Jeden přestupek – jedna sankce. Pokud vozidlo za rok, dva opět nepojistíte, nebo opakovaně vozidlo provozujete bez pojištění, opět můžete dostat pokutu ve správním řízení.