Sankce a příspěvky

Pokud obdržíte od České kanceláře pojistitelů výzvu k uhrazení příspěvku do garančního fondu, pak pro vznesení námitky máte možnost využít dotazníku, který je k výzvě přiložen. Informaci o existenci pojistné smlouvy budete muset přílohou k dotazníku doložit buď potvrzením od pojistitele, že v uvedené době, za které je požadován příspěvek do garančního fondu (nebo její části), bylo vozidlo pojištěno, nebo kopií Zelené karty či kopií pojistné smlouvy.

Prokázání vyřazení vozidla (dočasné, trvalé)
Pokud obdržíte od České kanceláře pojistitelů výzvu k uhrazení příspěvku do garančního fondu, pak pro vznesení námitky máte možnost využít dotazníku, který je k výzvě přiložen. Pokud je Vaše vozidlo dočasně či trvale vyřazeno, výzvu k úhradě příspěvku byste správně neměl dostat. Při obesílání se vychází z informací v Centrálním registru vozidel, takže o dočasném či trvalém vyřazení většinou víme. Nemůžeme však vyloučit, že dojde výjimečně k chybě v údajích. Proto prosíme o pochopení, zaslání námitky prostřednictvím dotazníku přiloženého k výzvě a fotokopie technického průkazu tak, aby z ní vyřazení daného vozidla bylo patrné.Prokázání, že nejsem vlastník vozidla
Pokud jste vozidlo prodal(a), je nutno tuto skutečnost doložit. V ideálním případě kopií kupní smlouvy s řádnou a úplnou identifikací kupujícího, prodávajícího (min. jméno příjmení, datum narození, úplná adresa bydliště), vozidla (min. 2 údaje z – značka a typ vozidla, registrační značka, identifikační číslo vozidla -VIN), datum prodeje, podpisy obou účastníků smlouvy. Pokud kupní smlouvu nemáte, pak doložte podepsané prohlášení nového vlastníka, že došlo ke změně vlastnictví.

Vzhledem k tomu, že vycházíme z údajů uvedených v registru vozidel, je třeba současně doložit i potvrzení z registru vozidel, že jste splnil svou zákonnou povinnost a nahlásil jste zde změnu zapisovaných údajů (v tomto případě změnu vlastnictví).

Prokázání, že nejsem provozovatel vozidla
Dle § 24c odst. 3 zákona 168/1999 Sb. vycházíme z údajů uvedených v registru vozidel. Povinnost uhradit příspěvek do garančního fondu se týká osoby zapsané v tomto registru. Pokud jste nebyl/nejste provozovatelem uvedeného vozidla a přesto jste v registru vozidel jako provozovatel veden, je nutné, abyste kontaktoval příslušný registr vozidel a problém řešil přímo tam.

Prokázání, že jsem vozidlo „neprovozoval v rozporu se zákonem“
Dle § 24c odst. 3 zákona 168/1999 Sb.,vycházíme z údajů uvedených v registru vozidel. Pro povinnost hradit příspěvek do garančního fondu je rozhodující stav vozidla v registru vozidel. Doporučený je tento postup: vozidlo pojistit, nebo zajít na příslušný registr vozidel a vozidlo dočasně, nebo trvale z registru vozidel vyřadit.