Sankce a příspěvky

Na základě § 24c zákona č. 168/1999 Sb. vychází ČKP z informací o pojištěných vozidlech a jejich porovnání s Centrálním registrem vozidel podle § 15 téhož zákona. Pokud zjistí nepojištěné vozidlo, pak zasílá výzvu k úhradě příspěvku, který narůstá každým dnem, po který je vozidlo nepojištěno. Obeslaná osoba má zákonnou 30 denní lhůtu na úhradu příspěvku, anebo na doložení, že vozidlo neprovozovala v rozporu se zákonem. Ke komunikaci s ČKP slouží Dotazník s podrobným návodem, který je k výzvě přiložen.

Pokud obeslaný adresát na výzvu nereaguje ani neuhradí příspěvek, nebo pokud nedoloží údaje, které obeslaný adresát tvrdil, následuje proces vlastního vymáhání příspěvku. Ten může pokračovat předáním či prodejem pohledávky inkasní společnosti. Od počátku vymáhání se vymáhaná částka navyšuje o náklady s ním spojené. Pokud ani tato činnost nebude mít jasný výsledek, pak může pokračovat vymáhání podáním žaloby u soudu. Náklady prohraného soudního sporu navýší celkovou částku příspěvku.